เริ่มการส่งบทความเรื่องใหม่ ดูการส่งที่รอดำเนินการ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

1. เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. “Plagiarism” หรือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม” ไม่เกิน 25%
3. บทคัดย่อ : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ
4. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับ พิมพ์ลงไฟล์ MS-Word (A4) ไม่เกิน 10 หน้า
5. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนตามรูปแบบ APA 6th Edition และจำนวนเรื่องที่อ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

การเขียนรายการอ้างอิง

ให้ผู้นิพนธ์ระบุรายการเอกสารอ้างอิงเฉพาะที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th Edition และจัดเรียงรายการเอกสารตามลำดับอักษรภาษาไทย *(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA 6th Edition)

Your browser does not support PDFs Viewer. View the PDF files.