วารสารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (Journal of Technology Management and Digital Innovation, BAIT, RMUTSB) เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการตีพิมพ์

ราย 6 เดือน กำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความที่จะลงตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ แบบปกปิด (Double blinded) ทั้งนี้บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

ประเภทของบทความ

บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
(ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และหรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ จะต้องมีการจัดทำการอ้างอิงตามรูปแบบที่วารสารกำหนด)

เจ้าของวารสาร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ