ผู้ประสานงาน

อาจารย์จารุณี ทองอร่าม 0819475630 tmdijournal@rmutsb.ac.th
อาจารย์ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์ 0641594598 tmdijournal@rmutsb.ac.th