ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี
อาจารย์อโณทัย  ทิพเนตร

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง  บุญยิ่ง

รองบรรณาธิการ

ดร.สุวิทย์  สมสุภาพรุ่งยศ

กองบรรณาธิการ

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา  เตชาทวีวรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  อินทร์หม้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก  สุรินต้ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์กฤติยา  ร่างสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์วสันต์  กันอ่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  จิตต์อนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เครือหงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติชัย  รักบำรุง มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร  ละลอกน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  วิเชียรไชย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี  บุญรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร์  รัตนศิริวงศ์วุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวดี  พุ่มเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์  จตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินพ  ทองวาสนาส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์  พิมพิมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  โอธนาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.นพดล  พันธุ์พานิช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  สงค์แสงยศ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ดร.มีสิทธิ์  ชัยมณี มหาวิทยาลัยชินวัตร
ดร.เอกนรี  ทุมพล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ดร.เอกบดินทร์  เกตุขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  คงตุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตถาภูมิ  ไทยพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  นุ้ยฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  หนูอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  กลั่นไพฑูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกานติ์  โตนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บารมี  โอสธีรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ณ ลำพูน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  พลภาณุมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  จันทร์โอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์  เขื่อนดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  พัวประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิวรรต  รอบรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  เจริญกิจธนลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  บุษบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์  สาระธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุทิตา  เล็กเพชร
ดร.ชนิดา  แก้วเพชร
ดร.ภครัช  เพลิดพริ้ง
ดร.วัชรี  เพ็ชรวงษ์

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  หนูอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  พลภาณุมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  กลั่นไพฑูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกานติ์  โตนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์  สาระธรรม
ดร.ปริญญา  นาโท
อาจารย์นันทิยา  ตันติดลธเนศ
อาจารย์ณัฐวัฒน์  หมุดเพ็ชร์
อาจารย์ณัฐภัสสร  เกียรติพีรติกุล
อาจารย์กาญจนา  ส่งสวัสดิ์
อาจารย์บุญฤทธิ์  นกครุฑ
อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว
อาจารย์ลิขิต  แจ่มอุทัย

ฝ่ายประสานงาน

อาจารย์จารุณี  ทองอร่าม
อาจารย์ณัฐฐิณี  คงไกรฤกษ์